PORTFOLIO

ผลงานที่ผ่านมา


Accommodation

ผลงานการติดตั้งวัสดุปูพื้นภายในบริเวณที่พัก

Healthcare

ผลงานการติดตั้งวัสดุปูพื้นภายในบริเวณสถานพยาบาล

Office administration

ผลงานการติดตั้งวัสดุปูพื้นภายในบริเวณสำนักงาน

Retails

ผลงานการติดตั้งวัสดุปูพื้นภายในบริเวณห้างสรรพสินค้า

Education

ผลงานการติดตั้งวัสดุปูพื้นภายในบริเวณสถานศึกษา

Industry

ผลงานการติดตั้งวัสดุปูพื้นภายในบริเวณโรงงาน